വീഡിയോ സെന്റർ

ഫൈബർ ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ:

പ്ലാസ്മ ഫ്ലേം സി‌എൻ‌സി കട്ടിംഗ് മെഷീൻ:


നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക