11

യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

ചെയിൻ വീൽ

സിലിണ്ടർ

കാസ്റ്റിംഗ്

ചെയിൻ വീൽ 2

ഷാഫ്റ്റ്

ഗിയർ വീൽ