11

പങ്കാളിത്തം

നെസ്‌ലെ

കാനിദാസ്

മംഗോളിയൻ പശു

അൺ‌ലൈവർ

ടിയാൻ‌കൈൽ